Шукати в цьому блозі

неділя, 16 червня 2013 р.

Судді Веселинівського районного суду 
Миколаївської області 
Орленко Л.О.
вул. Леніна» 36, смт. Веселинове, 57001

Позивача по Справі № 472/384/13-а
Стрільчук М. С. 


Протест
на Клопотання у Справі № 472/384/13-а за позовною заявою громадянина України Стрільчука М.С. до начальника Веселинівського РВ Управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області Хижняка Сергія Миколайовича.

У провадженні Веселинівського районного суду Миколаївської області знаходиться Справа № 472/384/13-а за позовною заявою громадянина України Стрільчука М.С. (далі позивач) до начальника Веселинівського РВ Управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області Хижняка Сергія Миколайовича (далі — відповідач) про визнання дій протиправними, які відображені у відповіді на мій інформаційний запит від 21.01.2013 р.
Відповідач зокрема зазначає що, «… відповідно до п.1 ст. 18 Кодексу Адміністративного судочинства (№ 2747 - IV від 6 липня 2005 року в редакції від 06.12.2012 року, в подальшому КАС України) Предметна підсудність адміністративних справ : « Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні окружним адміністративним судам…»
такими твердженнями відповідач вводить суд в оману, тому що процитована тільки та частина КАС України, яка говорить про місцеве самоврядування, до якого не відноситься посада начальника Веселинівського РВ УМВС. Змушений звернутись до більш детального тлумачення зазначеної статті (стаття 18. КАС України).
«Стаття 18. Предметна підсудність адміністративних справ
1. Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні: 
1) адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні окружним адміністративним судам;

2) усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності;…


2. Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган державної влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, обласна рада, Київська або Севастопольська міська рада, їх посадова чи службова особа, крім випадків, передбачених цим Кодексом, та крім справ з приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки та справ, які підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам.

3. Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністративним судом за вибором позивача.»

Частина третя коментованої статті наділяє позивача правом самостійно визначати предметну підсудність справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади. 
Такі справи можуть розглядатися і вирішуватися:
1) або місцевим загальним судом як адміністративним судом;
2) або окружним адміністративним судом.
Такий підхід дає особі можливість самостійно визначити, що для позивача важливіше - краща доступність суду, додаткові гарантії щодо незалежного розгляду справи, тощо.
Визначення поняття «службова особа» міститься у примітці 1 до статті 364 Кримінального кодексу України, а саме це:
- особа, яка постійно або тимчасово здійснює функції представника влади;
- особа, яка обіймає постійно чи тимчасово на підприємствах, у закладах, установах чи в організаціях (залежно від форми власності) посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків;
- особа, яка виконує зазначені обов’язки за спеціальним дорученням.
Систему органів виконавчої влади, відповідно статті 113 Конституції України, очолює Кабінет Міністрів України. До цієї системи належать міністерства, державні комітети та інші органи (державні департаменти, державні комісії тощо) та місцеві органи виконавчої влади – місцеві обласні, районні, у містах Києві та Севастополі – міські та районні в місті) державні адміністрації та органи, що входять до їх складу (управління, відділи та ін.), а також місцеві органи окремих міністерств, які не входять до складу місцевих державних адміністрацій (Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції та деяких інших).

Також звертаю увагу, що у частині 
«Таким чином, вважаємо вимоги позивача такими, що не підлягають розгляду Веселинівським районним судом Миколаївської області, оскільки вирішення адміністративної справи в порядку адміністративного судочинства належить до юрисдикції адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ, та в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України» представником відповідача допущено ряд юридичних помилок (відсутні терміни місцевий чи окружний суд). А в прохальній частині представник відповідача просить «Закрити провадження у адміністративній справі № № 472/384/13-а за позовом Стрільчука Михайла Степановича до начальника Веселинівського РВ Управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області Хижняка Сергія Миколайовича про визнання дій протиправними у зв’язку з тим, що справу належить розглядати в порядку адміністративного судочинства», дане прохання також суперечить чинному Законодавству, а саме наслідки порушення правил про предметну підсудність, в якому зокрема зазначено, якщо суд відкрив провадження в адміністративній справі без дотримання правил предметної підсудності, то він повинен передати її на розгляд належного адміністративного суду незалежно від того, на якому етапі провадження у першій інстанції виявлено порушення правил предметної підсудності, оскільки суд, який відкрив провадження у справі, не є компетентним у розгляді відповідної справи (пункт 2 частини першої статті 22 КАСУ, пункт 6 Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ" від 6 березня 2008 року N 2).

У зв’язку з викладеним, та юридично не вірно написаного Клопотання 
ПРОШУ:
В задоволенні Клопотання відмовити, а наведені вище мною зауваження взяти до уваги. Клопотання долучити до матеріалів справи, як доказ викривлення Законодавства України, яким вводять в оману суд та позивача.


14 травня 2013 р. Стрільчук М.С.